AKTUÁLNÍ KOTLÍKOVÉ DOTACE – 3.výzva

AKTUÁLNÍ KOTLÍKOVÉ DOTACE – 3.výzva

   Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které budou příjemci podpory z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. V jejich kompetenci bude finanční prostředky dále přidělovat konečným uživatelům – fyzickým osobám za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje.

Výše dotace je odstupňovaná podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu je dotace nejvyšší) a podle umístění v rámci znečištěných oblastí (oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají finanční výhodu).

Aktuálně dotované kotle SLOKOV:

VARIANT SL22A  (SVT20017)
PYRO THERM 15 (SVT22177)
PYRO THERM 20 (SVT22178)
PYRO THERM 30 (SVT22179)

Odkaz na Státní Fond životního prostředí a registrované výrobky firmy SLOKOV:
https://svt.sfzp.cz/vyrobky/vyhledat?text=SLOKOV&field=5

NA CO LZE ZÍSKAT KOTLÍKOVOU DOTACI:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
 • náklady na projektovou dokumentaci. Tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování žádosti.


VÝŠKA DOTACE:

 • 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací automatického kotle na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč.
 • 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč.
 • 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je realizován kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč.
 • 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč,

V případě současné realizace projektu v programu NZÚ získá žadatel bonus dle podmínek programu NZÚ.


NUTNÉ DOKUMENTY K DOLOŽENÍ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

 • Žádost o poskytnutí dotace - dle vzoru viz dokumenty k druhé výzvě, který může být po souhlasu MŽP/SFŽP ČR modifikován.
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. 7
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.
 • Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě.
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
 • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb souvisejících s nastavením přidělování podpory

 

Kraj Vyhlášení výzvy příjem žádostí
Jihočeský přelom srpen/září přelom září/říjen
Jihomoravský 2. polovina září 2. polovina října
Karlovarský 1.4.2019 1.7.2019
Královéhradecký 1.7.2019 11.9.2019
Liberecký 15.7.2019 23.9.2019
Moravskoslezský 10.4.2019 13.5.2019
Olomoucký 30.4.2019 4.6.2019
Pardubický 30.9.2019 31.10.2019
Plzeňský září 2019 říjen 2019
Praha 16.9.2019 31.10.2019
Středočeský konec dubna 2019 1.6.2019
Ústecký 1. týden v červenci 16.9.2019
Vysočina září 2019 říjen 2019
Zlínský září 2019 říjen 2019

Kontakty na kraje:
https://www.opzp.cz/o-programu/kotlikove-dotace/kontakty-na-kraje/

 

KOTLÍKOVÉ PŮJČKY

Jsou dostupné v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. O výhodnou půjčku na výměnu kotle můžete požádat na svém obecním/městkém úřadě. Po výměně splatíte část půjčky z kotlíkové dotace. S vyřízením půjčky i dotace vám pomůže vyškolený pracovník obecního úřadu.

Půjčka je bezúročná, nezaplatíte ani korunu navíc.

Prostředky na financování půjček poskytuje obcím od 6. 2. do 29. 11. 2019 Státní fond životního prostředí ČR. K dispozici je celkem 740 milionů korun.

Podklady k třetí výzvě:
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/kotlikove-dotace-3-vyzva/http://lekarnuonline.com/