Kontrola kotlů na pevná paliva + seznam kontrolních techniků

Kontrola kotlů na pevná paliva + seznam kontrolních techniků

Seznam OZO pro kotle Slokov

SEZNAM ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB PRO KONTROLY KOTLŮ SLOKOV

 

 DETAILNÍ INFORMACE KE KONTROLÁM KOTLŮ:

V pátek 30.8.2019 byla vydána vyhláška novelizující vyhlášku 415/2012. Vyhláška m.j. definuje rozsah údajů o kontrole kotlů na tuhá paliva  ,které budou zadávat Odborně způsobilé osoby(OZO) do integrovaného systému (MŽP).

V § 26 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Údaje o spalovacím stacionárním zdroji na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, ohlašované prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, jsou stanoveny v části B) přílohy č. 18 k této vyhlášce.“.

 Dále pak vyhláška zavádí pojem Referenční finanční limit

  • 27a

[K § 17 odst. 1 písm. h) a odst. 7 zákona]

Referenční finanční limit rozhodný pro posouzení schopnosti výrobce zajistit odborně způsobilou osobu pro provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je stanoven ve výši 1585 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje bez řídicí jednotky a ve výši 1848 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje s řídicí jednotkou.“.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020, s výjimkou ustanovení o referenčním limitu nabývá účinnosti účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.(tedy již platí)


Od 1.9.2018 je platná Novela zákona 201/2012 o ochraně ovzduší. Nejdůležitější změnou je, že od 1.9.2018 došlo k posunutí termínu kontroly spalovacího zdroje ze 2 na 3 roky, tzn. že ti kteří měli mít provedenu kontrolu v letošním roce (první kontrola v roce 2016) mají termín kontroly posunut do konce roku 2019.

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za 3 roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

 

 http://lekarnuonline.com/