Záruční podmínky

Prodloužená záruční lhůta pro kotle od firmy Slokov kovo a.s.

Montáž kotle provádí jen odborná firma. Firma, která zapojení kotle provádí, musí mít v rámci uplatnění záruky potvrzení od výrobce Slokov kovo a.s. na montáž kotlů.
Každé zapojení má své specifika a zásady, které je třeba při zapojování dodržet. Tyto zásady by měla znát každá instalační firma.

Záruka:

 • Záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli v rozsahu stanoveném zákonem.
  Podmínky uznání záruky:

  1. Platný a potvrzený záruční list kotle
  2. Instalace kotle provedená proškoleným odborníkem podle platných předpisů a norem v souladu s pokyny výrobce a požadavky záruky a spuštění kotle je provedeno autorizovaným montážním technikem firmy Slokov kovo a.s.
  3. Kotel je prodán autorizovaným prodejcem nebo topenářem
  4. Všechny výše uvedené body je potřeba doložit a prokazatelně dokázat
 • Prodloužená záruční doba je 48 měsíců ode dne prodeje za těchto podmínek:

Podmínky uznání záruky:

  1. Platný a potvrzený záruční list kotle
  2. Instalace a spuštění kotle provedené proškoleným topenářem (vlastnícím platné oprávnění) firmou Slokov kovo a.s. a současně montáž a uvedení do provozu potvrdí do záručního listu
  3. Kotel je prodán autorizovaným prodejcem, který je proškolen a vybaven technickými znalostmi. Firmu autorizuje Slokov kovo a.s. Prodej je nutno doložit fakturou
  4. Všechny výše uvedené body je potřeba doložit a prokazatelně dokázat

Závady vzniklé během této doby chybou výroby nebo vadami materiálu budou bezplatně opraveny.

Upozornění pro spotřebitele:

Ve vlastním zájmu překontrolujte řádné vyplnění záručního listu a potvrzení výše uvedených údajů, jako podmínky záruky kotle.

Záruční podmínky:

Opravy v záruční době zajišťuje výrobce. Záruka se vztahuje na vady kotle a jeho součásti, které jsou nepouživatelné následkem vadného materiálu nebo chybného zpracování.

Záruka se nevztahuje na chyby a poškození, které vznikly:

 • Nedodržením návodu k obsluze
 • Násilným mechanickým poškozením
 • Neodbornými opravami nebo úpravami
 • Neodbornou manipulací a dopravou
 • Nedodržením záručních podmínek
 • Neodbornou instalací kotle a nedodržením instalačních pokynů

Spotřebiteli pozbývá nárok na uplatnění záruky provedením opravy či jiného zásahu v záruční době bez vědomí výrobce. V tomto případě bude oprava provedena výrobcem na náklady spotřebitele.

Pokyny k reklamaci:

Reklamaci je třeba uplatnit písemně s poskytnutím veškerých náležitostí na adrese:

SLOKOV kovo a.s.

Kovodělská 794

696 85 Moravský Písek

Česká republika

Tel.: 518 387 605-7

e-mail: variant@slokov.cz

Popřípadě je možné reklamaci uplatnit přes autorizovaného servisního technika, nejlépe toho, který provedl montáž a spouštění kotle a současně má platný certifikát pro montáž kotlů Slokov kovo a.s.

Stručný popis reklamované závady je nutno doplnit záručním listem a dokladem o zaplacení. Dále je třeba uvést přesnou adresu, včetně možného telefonického spojení.

Bez dodržení požadovaných záručních podmínek zaniká s okamžitou účinností záruka na výrobek firmy Slokov kovo a.s.

Platné od 1.1. 2024