Revize a kontrola kotlů Slokov

Kontroly technického stavu a provozu kotlů

Povinnost majitele kotle

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za tři roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou. Při zakoupení nového kotle je povinnost revize kotle až po 3 letech provozu kotle.

Kdo kontrolu provádí

Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Kolik taková kontrola stojí?

Cena kontroly je ze zákona stanovena tzv. Referenčním finančním limitem, který je definován novou vyhláškou, jejíž platnost nabyla účinnosti dne 1. ledna 2020.

Výňatek ze zákona:

Referenční finanční limit rozhodný pro posouzení schopnosti výrobce zajistit odborně způsobilou osobu pro provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je stanoven ve výši 1585 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje bez řídicí jednotky a ve výši 1848 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje s řídicí jednotkou.”

Revizní technici s certifikací na kotle Slokov

Firma Slokov provádí pravidelné školení topenářů, na základě kterého získají certifikát o proškolení firmou a mohou provádět kontroly kotlů dle novely zákona o ovzduší 201/2012. Certifikát je platný na 3 roky a poté musí být znovu obnoven. Topenář bez příslušného certifikátu nesmí provádět kontroly kotlů Slokov a vystavovat protokol o provedení kontroly kotle. Nejbližšího technika proškoleného pro kontrolu a revizi kotlů najdete na mapě níže.

Případně se můžete podívat do databáze odborně způsobilých osob na stránkách Ministerstva životního prostředí!!