Vyměňte svůj starý kotel za nový v rámci Kotlíkové dotace nebo Nová zelená úsporám

Kotlíková dotace, to je výhodná půjčka od státu

„Kotlíková dotace“ je dotační program Ministerstva životního prostředí. Díky penězům z evropských fondů se peníze dostávají přímo k občanům. Příspěvek na výměnu zastaralého kotle mohou v krajských výzvách získat nízkopříjmové domácnosti, kterým pokryje až 95 % nákladů. Kraje budou vypisovat nové výzvy počátkem roku 2022. Na dotace na zastaralé kotle i topidla dosáhnou i ostatní domácnosti, a to z programu Nová zelená úsporám, zde bude možné podávat žádosti od října letošního roku.

Dotaci v maximální výši 130 000Kč (až 95% ze způsobilých výdajů) můžete získat i vy. Vyměňte svůj starý, ekologicky závadný kotel na pevná paliva s ručním přikládáním za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo nebo za kotel na biomasu.

Kotlíková dotace se vztahuje na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5. Nový a ekologický zdroj tepla je s dotací konečně na dosah.

Cílem programu je do roku 2027 snížit emise znečišťujících látek do ovzduší z lokálních topenišť výměnou minimálně 85 tisíc starých kotlů.

Jak požádat o kotlíkovou dotaci a Novou zelenou úsporám

Kotlíkové dotace občanům přidělují krajské úřady. Před podáním žádosti se informujte přímo na svém krajském úřadě. Potřebné informace má k dispozici kraj na svých stránkách, najdete je i na vývěsce krajského úřadu. Pokud preferujete komunikaci po telefonu, zavolejte na speciální telefonní linku kraje.

Kdo může žádat o kotlíkovou dotaci

Domácnosti s čistým příjmem, který nepřekročil v roce 2020 limit 170 900 korun (14 242 Kč na osobu a měsíc). Příjmy ostatních členů domácnosti, tedy osob bydlících společně se žadatelem, jsou průměrovány. Započítány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek.

Domácnosti, kde žijí jen důchodci se starobním důchodem nebo invalidním důchodem 3. stupně, mají na dotace nárok automaticky.

U nezletilých dětí a studentů do 26 let žijící ve společné domácnosti s žadatelem se počítá nulový příjem.

Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

O peníze na nový kotel mohou žádat fyzické osoby – majitelé rodinných domů s nejvýše třemi bytovými jednotkami, kteří splní následující podmínky:

 • Směrnice o Ekodesignu

Nová tepelná zařízení musí splňovat směrnici o Ekodesignu. Ta stanovuje minimální požadavky a limitní hodnoty z hlediska emisí.

 • Povinná spolupráce s odborníkem

Instalaci kotlů na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel mohou provádět pouze kvalifikovaní topenáři s osvědčením o získání profesní kvalifikace. Hledáte schopného topenáře? „Napište nám“.

 • Zpětné čerpání dotace

Proplácení dotací probíhá zpětně na základě předložení dokumentace o provedení výměny kotle a dokladů o její úhradě.

Peníze za projekt i stavební práce

Mezi uznatelné náklady se mimo ceny kotle započítávají také stavební práce a zpracování projektové dokumentace.

Dodatečné podmínky a pravidla pro vyplácení dotací si stanoví jednotlivé kraje, napříč republikou se tak mohou lišit.

 

Kdo může o dotaci žádat a jak spočítat příjem

 • vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu)
 • průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány
 • sledovány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek
 • domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset dokládat příjmy, jsou automaticky způsobilí pro dotaci
 • u nezletilých dětí a studentů do 26 let se uvažují příjmy ve výši 0 Kč

Limit pro výši příjmů byl stanoven na základě podkladu zpracovaného Agenturou pro sociální začleňování. Žadatelé, kteří jej nesplní, mohou žádat o dotaci v programu Nová zelená úsporám.

Kdo může žádat o Novou zelenou úsporám

Vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitostí, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Na co může získat podporu:

Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, na výměnu lokálních topidel (krby, krbová kamna apod.) a na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem.

Podpora bude poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů. Dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy.

Bonus za využití více opatření v rámci Nová zelená úsporám

Při kombinaci více opatření můžete další peníze navíc. Čím více opatření zkombinujete, tím vyšší bonus. Zvýhodnění může dosáhnout až 185 000 Kč.

Kolik získáte

 • 10 000 Kč za vybrané kombinace opatření – např.  zateplení + fotovoltaika = 10 000 Kč, zateplení + fotovoltaika + dešťovka = 20 000 Kč
 • 25 000 – 75 000 Kč za kombinaci kotlíkové dotace se zateplením – podle typu zateplení (míra podpory se zvyšuje na 60 %)
 • až 30 000 Kč za environmentální řešení projektu podle počtu bodů získaných pomocí environmentálního kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 300 Kč)

Navíc bonus 10 % pro strukturálně postižené regiony (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj).

Typy podporovaných produktů v kotlíkové dotaci

 • Tepelné čerpadlo – nejvýše 130 000 Kč
 • Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – nejvýše 130 000 Kč
 • Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – nejvýše 130 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel – nejvýše 100 000 Kč

Typy podporovaných produktů v Nové zelené úsporám

Typ zdroje teplaRodinný dům (Kč)Bytový dům (Kč/b.j.)
Plynový kondenzační kotel35 00012 000
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva80 00025 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet100 00025 000
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody100 000
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody80 00030 000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch50 00018 000
Napojení na soustavu zásobování teplem40 00010 000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem45 00035 000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla30 000
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla30 000

Konkrétní dotované výrobky najdete v Seznamu registrovaných kotlů/výrobků. Seznam má doporučující charakter.

Co je potřeba doložit pro žádost u Kotlíkové dotace:

 • formulář žádosti o podporu
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Co je potřeba doložit po výměně starého kotle u Kotlíkové dotace:

 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
 • protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
 • účetní doklady (faktury a bankovní výpisy

 

Co je potřeba doložit pro žádost u Nová zelená úsporám:

 • formulář žádosti o podporu
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Co je potřeba doložit po výměně u Nová zelená úsporám:

 • účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)
 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
 • protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle

Více informací na www.kotlikydotace.cz a zelené lince SFŽP ČR: 800 260 500.

Kdy a kde můžete o Kotlíkovou dotaci žádat

O kotlíkovou dotaci žádejte na svém krajském úřadě. Stačí vyčkat, až váš kraj vyhlásí výzvu pro občany. Jednotlivé kontakty na kraje naleznete zde.

Hledáte bližší informace k dotacím ve svém kraji? Sledujte webové stránky svého krajského úřadu.

 

Kdy a kde můžete o Novou zelenou úsporám žádat

Žádosti bude možné podávat od podzimu online přes web www.novazelenausporam.cz

Potřebujete poradit? Pomůžeme vám s výměnou starého kotle za nový. Zanechte nám své údaje a my vám rádí poradíme a odkážeme na příslušné firmy  a instituce:

Kontaktujte nás