Vyměňte svůj starý kotel za nový, dostanete až 150 000 Kč

Kotlíková dotace, to je výhodná půjčka od státu

„Kotlíková dotace“ je dotační program Ministerstva životního prostředí. Díky penězům z evropských fondů se peníze dostávají přímo k občanům. Dotaci v maximální výši 127 500 Kč (v Moravskoslezském kraji až 150 000 Kč) můžete získat i vy. Vyměňte svůj starý, ekologicky závadný kotel na pevná paliva s ručním přikládáním za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo nebo za kotel na biomasu.

Kotlíková dotace se vztahuje na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5. Nový a ekologický zdroj tepla je s dotací konečně na dosah.

Cílem programu je do roku 2027 snížit emise znečišťujících látek do ovzduší z lokálních topenišť výměnou minimálně 85 tisíc starých kotlů.

 

Jak požádat o kotlíkovou dotaci

Kotlíkové dotace občanům přidělují krajské úřady. Před podáním žádosti se informujte přímo na svém krajském úřadě. Potřebné informace má k dispozici kraj na svých stránkách, najdete je i na vývěsce krajského úřadu. Pokud preferujete komunikaci po telefonu, zavolejte na speciální telefonní linku kraje.

Kdo může žádat o kotlíkovou dotaci

O peníze na nový kotel mohou žádat fyzické osoby – majitelé rodinných domů s nejvýše třemi bytovými jednotkami, kteří splní následující podmínky:

 • Směrnice o Ekodesignu

Nová tepelná zařízení musí splňovat směrnici o Ekodesignu. Ta stanovuje minimální požadavky a limitní hodnoty z hlediska emisí.

 • Povinná spolupráce s odborníkem

Instalaci kotlů na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel mohou provádět pouze kvalifikovaní topenáři s osvědčením o získání profesní kvalifikace. Hledáte schopného topenáře? „Napište nám“.

 • Zpětné čerpání dotace

Proplácení dotací probíhá zpětně na základě předložení dokumentace o provedení výměny kotle a dokladů o její úhradě.

Peníze za projekt i stavební práce

Mezi uznatelné náklady se mimo ceny kotle započítávají také stavební práce a zpracování projektové dokumentace.

Dodatečné podmínky a pravidla pro vyplácení dotací si stanoví jednotlivé kraje, napříč republikou se tak mohou lišit.

Typy podporovaných produktů

 • Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč

Konkrétní dotované výrobky najdete v Seznamu registrovaných kotlů/výrobků. Seznam má doporučující charakter.

Bonusy kotlíkové dotace

Prioritní oblasti obdrží bonus 7 500 Kč.
V kombinaci s programem Nová zelená úsporám můžete získat bonus až 20 000 Kč.

Dotační bonus

Mimořádný dotační bonus čeká na majitele rodinných domů, když zkombinují dotace z programu „Nová zelená úsporám“ s dotací z 2. a 3. vlny tzv. kotlíkových dotací.

 • Na bonus máte nárok, když zkombinujete žádost o dotaci na zateplení, výměnu oken a dveří či instalaci solárního systému s dotací na výměnu nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za jiný ekologický a úsporný zdroj tepla.
 • Nárok na bonus můžete uplatnit do 2 let od získání dotace na nový kotel.
 • Po dokončení úprav dostanete jak dotaci „Nová zelená úsporám“, tak bonus za výměnu kotle.
Typ nového zdrojeDotační bonus při kombinaci se zateplením rodinného domu (Kč)Dotační bonus při kombinaci s instalací solárních systémů (Kč)
Tepelná čerpadla20 00010 000
Kotle na biomasu – samočinná dodávka paliva20 00010 000
Kotle na biomasu – s ruční dodávkou paliva20 00010 000
Plynové kondenzační kotle20 00010 000
Kombinované kotle na uhlí a biomasu se samočinnou dodávkou paliva20 00010 000

Bonusy se nesčítají, v případě nároku na bonus ve více oblastech bude vyplacena vyšší z možných částek.

Způsobilé výdaje aneb Co pokrývá dotace

 • Nový kotel/zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • Novou otopnou soustavu
 • Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • Projektovou dokumentaci

Kdy a kde můžete o dotaci žádat

O kotlíkovou dotaci žádejte na svém krajském úřadě. Stačí vyčkat, až váš kraj vyhlásí výzvu pro občany. Jednotlivé kontakty na kraje naleznete zde.

Hledáte bližší informace k dotacím ve svém kraji? Sledujte webové stránky svého krajského úřadu.

Vyúčtování kotlíkové dotace

Po ukončení realizace projektu (výměny kotle) je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli – příslušnému krajskému úřadu – finanční vyúčtování celého projektu. Společně se závěrečnou zprávou budete muset doložit tyto přílohy:

 • Fotodokumentace odstranění starého zdroje tepla
 • Potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle (např. ze sběrny nebo výkupu kovů)
 • Fotodokumentace nově instalovaného kotle (nového zdroje vytápění), jeho napojení na otopnou soustavu a na komínové těleso
 • Fotodokumentace nové otopné soustavy nebo akumulační nádoby (byla-li realizována)
 • Revizní zpráva o uvedení nového zařízení do provozu (stačí kopie)
 • Revize spalinové cesty (kopie)
 • Kopie oprávnění k uvedení kotle do provozu (osvědčení topenáře či montéra kotlů na biomasu)
 • Kopie účetních dokladů týkajících se realizace výměny kotle a souvisejících opatření
 • Kopie bankovního výpisu nebo pokladního dokladu dokládající úhradu

Kotlíkové půjčky

Půjčky na nový kotel jsou dostupné v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. O výhodnou půjčku na výměnu kotle můžete požádat na svém obecním/městském úřadě. Po výměně splatíte část půjčky z kotlíkové dotace, s vyřízením půjčky i dotace vám pomůže vyškolený pracovník obecního úřadu.

Půjčka je bezúročná, nezaplatíte ani korunu navíc.

Prostředky na financování půjček poskytuje obcím od 6. 2. do 29. 11. 2019 Státní fond životního prostředí ČR. K dispozici je celkem 1,22 miliardy korun.

Na kotlíkovou půjčku se ptejte na svém obecním či městském úřadě.

Potřebujete poradit? Pomůžeme vám s výměnou starého kotle za nový. Vezmeme si na starost i veškerou administrativu související s kotlíkovou dotací. Zanechte nám své údaje a my se o zbytek postaráme:

 

Kontaktujte nás