Vyměňte si kotel za kotel a získejte kotlíkovou dotaci až 150 000 Kč

Co je kotlíková dotace

„Kotlíková dotace“ je dotační program Ministerstva životního prostředí, kde mohou peníze z evropských fondů využít přímo občané. Dotaci ve výši až 127 500 Kč (v Moravskoslezském kraji až 150 000 Kč) lze získat na výměnu starého ekologicky nevyhovujícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo a kotel na biomasu.

Kotlíkovou dotaci lze uplatnit na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5, za nový, ekologický zdroj tepla.

Předešlé kotlíkové dotace byly součástí dotačního programu OPŽP 2014–2020, který umožňoval čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí. Tento program v roce 2020 skončil a nahradit jej má nástupnický program OPŽP 2021–2027.

V současnosti je již zpracován návrh Programového dokumentu (PD) k tomuto programu, ve kterém jsou definovány základní oblasti podpory pro dotčené období a začínají vznikat první pracovní skupiny k projednání základních principů podpory v těchto oblastech.

Cílem programu je do roku 2027 snížit emise znečišťujících látek do ovzduší z lokálních topenišť výměnou minimálně 85 tisíc starých kotlů.

Jak požádat o kotlíkovou dotaci

Kotlíkové dotace občanům přidělují krajské úřady. Na zahájení příjmu žádostí se informujte přímo na svém krajském úřadě. Informace naleznete buď na webových stránkách kraje, na vývěsce krajského úřadu a můžete je získat také na speciální telefonní lince kraje.

Kdo může žádat o kotlíkovou dotaci

O peníze na pořízení kotle mohou žádat fyzické osoby – majitelé rodinných domů s nejvýše 3 bytovými jednotkami, kteří splní následující podmínky:

 • Směrnice o Ekodesignu – nová tepelná zařízení musejí splňovat směrnici o Ekodesignu. Ta stanovuje minimální požadavky a limitní hodnoty z hlediska emisních limitů.
 • Povinná spolupráce s odborníkem – instalaci kotlů na biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel mohou provádět pouze kvalifikovaní topenáři s osvědčením o získání profesní kvalifikace.
 • Zpětné čerpání dotace – proplácení dotací žadatelům probíhá zpětně na základě předložení dokumentace o provedení výměny kotle a dokladů o její úhradě.
 • Peníze také na projekt a stavební práce – mezi uznatelné náklady se mimo ceny kotle započítávají také související stavební práce a zpracování projektové dokumentace.

Dodatečné podmínky a pravidla pro vyplácení dotací si stanoví jednotlivé kraje. Napříč republikou se tak mohou lišit.

Typy podporovaných produktů

 • Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč

Konkrétní dotované výrobky najdete v Seznamu registrovaných kotlů/výrobků. Seznam má doporučující charakter.

Bonusy kotlíkové dotace

Prioritní oblasti – bonus 7 500 Kč
Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč

Dotační bonus

Mimořádný dotační bonus pro majitele rodinných domů za kombinaci dotace z programu Nová zelená úsporám s dotací z 2. a 3. vlny tzv. kotlíkových dotací.

 • Bonus získáte, pokud zkombinujete žádost o dotaci na zateplení, výměnu oken a dveří či instalaci solárního systému s dotací na výměnu nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za jiný ekologický a úsporný zdroj tepla.
 • Nárok na bonus můžete uplatnit do 2 let od získání dotace na nový kotel.
 • Po dokončení úprav vyplatíme jak dotaci NZÚ, tak bonus za výměnu kotle.
Typ nového zdrojeDotační bonus při kombinaci se zateplením rodinného domu (Kč)Dotační bonus při kombinaci s instalací solárních systémů (Kč)
Tepelná čerpadla20 00010 000
Kotle na biomasu – samočinná dodávka paliva20 00010 000
Kotle na biomasu – s ruční dodávkou paliva20 00010 000
Plynové kondenzační kotle20 00010 000
Kombinované kotle na uhlí a biomasu se samočinnou dodávkou paliva20 00010 000

Bonusy se nesčítají, v případě nároku na bonus ve více oblastech bude vyplacena vyšší z možných částek.

Co kryje dotace – způsobilé výdaje

 • Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • Novou otopnou soustavu
 • Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • Projektovou dokumentaci

Kdy a kde můžete žádat

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvu pro občany. Kontakty na kraje.

Bližší informace k dotacím ve svém kraji najdete na těchto webových stránkách krajských úřadů.

Kotlíkové půjčky

Jsou dostupné v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. O výhodnou půjčku na výměnu kotle můžete požádat na svém obecním/městkém úřadě. Po výměně splatíte část půjčky z kotlíkové dotace. S vyřízením půjčky i dotace vám pomůže vyškolený pracovník obecního úřadu.

Půjčka je bezúročná, nezaplatíte ani korunu navíc.

Prostředky na financování půjček poskytuje obcím od 6. 2. do 29. 11. 2019 Státní fond životního prostředí ČR. K dispozici je celkem 1,22 miliardy korun.

Na kotlíkovou půjčku se ptejte na svém obecním či městském úřadě.